JŪSUISTABA.LV personas datu apstrādes politika

    1. Vispārīgie jautājumi

        1.1. Personas datu apstrādes politikas (turpmāk – Politika) mērķis ir noteikt kārtību, kādā JŪSUISTABA.LV vāc, apstrādā, uzglabā, dzēš, kopīgo un aizsargā personas datus.
        1.2. Apstrādājot personas datus, JŪSUISTABA.LV ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus par personas datu aizsardzību, atbildīgo institūciju izdotos saistošos norādījumus un noteikumus, kā arī Eiropas Savienības normatīvos aktus.
        1.3. Politika attiecas uz ikvienu datu subjektu, kura personas datus apstrādā JŪSUISTABA.LV.
        1.4. Politika attiecas uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/ vai vidē tiek iesniegti personas dati un kādās JŪSUISTABA.LV informācijas sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.
        1.5. Politikā lietoti šādi termini:
            1.5.1. Datu subjekts – identificēta vai identificējama fiziska persona. Identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem;
            1.5.2. Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz Datu subjektu;
            1.5.3. Pārzinis – fiziska vai juridiska persona, aģentūra vai cita struktūra, kas viena pati vai kopīgi ar citām nosaka Personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus;
            1.5.4. Trešās valstis – valstis, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis;
            1.5.5. Regula – Eiropas parlamenta un padomes regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

    2. Personas datu apstrāde

        2.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA Jūsu istaba, Reģ. Nr. 40203228628, juridiskā adrese: Meirānu iela 5-311, Rīga, Latvija, LV-1073.
        2.2. Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , vai Meirānu iela 5-311, Rīga, Latvija, LV-1073.
        2.3. Personas datu kategorijas ir atkarīgas no klienta izmantotajiem pakalpojumiem.
        2.4. Personas datu kategorijas, ko JŪSUISTABA.LV saņem, nodod un apstrādā:
            2.4.1. Dati, kurus klients pats paziņo JŪSUISTABA.LV;
            2.4.2. Vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums;
            2.4.3. Korespondences adrese, telefona numurs, e-pasta adrese;
            2.4.4. Bankas dati;
            2.4.5. Videonovērošanas ieraksti un attēli;
            2.4.6. Telefona sarunu ieraksti;
            2.4.7. Komunikācijas dati. Informācija no e-pasta adreses – vēstules, kas ir saistīti ar klienta komunikāciju ar JŪSUISTABA.LV;
            2.4.8. Sīkdatnes – dati par JŪSUISTABA.LV interneta vietnes apmeklēšanu;
            2.4.9. Dati, laiks, interneta pārlūkošanas apjoms.

    3. Vispārīgi personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati

        3.1. Klienta piekrišana (Regulas 6. panta 1. daļas a punkts). Klients, kā Personas datu subjekts, pats dod piekrišanu (Subjekta piekrišana) Personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Klienta piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts/atsaukts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot JŪSUISTABA.LV apstrādāt personas datus. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību vai saņemto pakalpojumu kvalitāti, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.
        3.2. Līguma, kura līgumslēdzēja puse ir Datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc Datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas (Regulas 6. panta 1. daļas (b) punkts).
        3.3. JŪSUISTABA.LV juridisko pienākumu izpilde. (Regulas 6. panta 1. daļas (c) punkts) JŪSUISTABA.LV ir tiesīga apstrādāt klienta personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, lai sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem.
        3.4. JŪSUISTABA.LV leģitīmas intereses (Regulas 6. panta 1. daļas (f) punkts), kuru pamatā ir kvalitatīvu pakalpojumu piedāvājums un JŪSUISTABA.LV, to darbinieku un klientu drošība. JŪSUISTABA.LV ir tiesības apstrādāt klienta personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi nepieciešams un pietiekams, lai nodrošinātu savlaicīgu, kvalitatīvu, ērtu apkalpošanu, ka arī JŪSUISTABA.LV iekšējo procesu izveidošanai un atbalstam.
        3.5. Sabiedrības interešu īstenošana vai oficiālo pilnvaru izpildīšana (Regulas 6. panta 1. daļas (e) punkts). JŪSUISTABA.LV ir tiesīga apstrādāt personas datus. Šādos gadījumos pamats personas datu apstrādei ir iekļauts un aprakstīts normatīvajos aktos.

    4. JŪSUISTABA.LV personas datu apstrādes mērķis un tiesiskais pamats

        4.1. Līguma noslēgšanai un izpildei ar klientu, tostarp telefoniski, grāmatvedība un nodokļu pārvaldība

            4.1.1.  Datu apstrādes tiesiskais pamats:
    • līguma, kura viena līgumslēdzēja puse ir Datu subjekts, bet otra līgumslēdzēja puse ir JŪSUISTABA.LV noslēgšanai un izpildei vai pasākumu veikšanai pēc Datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas (Regulas 6. panta 1. daļas (b) punkts).
    • Juridiska pienākumu izpilde (Regulas 6. panta pirmās daļas (c)punkts);
    • Tiesiska interese (Regulas 6. panta 1.daļas(f) punkts).

            4.1.2.  Datu apstrādes mērķis:
    • lai klientam sniegtu kvalitatīvus pakalpojumus un apkalpošanu, JŪSUISTABA.LV apkopo un apstrādā noteiktus Personas datus, kas tiek savākti pirms līguma noslēgšanas vai jau noslēgtā līguma laikā;
    • lai novērtētu klienta spēju pildīt līgumsaistības;
    • efektīvas naudas plūsmas pārvaldīšanai, t.sk., klienta maksājumu un parādu administrēšanai.


        4.2. JŪSUISTABA.LV tīmekļvietnes sīkdatnes

            4.2.1. Datu apstrādes tiesiskais pamatojums – piekrišana (Regulas 6. panta 1.daļas (a) punkts).

            4.2.2. Datu apstrādes mērķi:

    • JŪSUISTABA.LV savā tīmekļvietnē  izmanto sīkdatnes. Sīkdatnes tiek izmantotas, lai varētu uzkrāt datus par tīmekļvietnes lietošanu un tādejādi varētu to pilnveidot.

        4.3. Iesniegumu, pieteikumu un sūdzību apstrāde un JŪSUISTABA.LV klientu pieteikto jautājumu risināšana, tostarp telefoniski

            4.3.1. Datu apstrādes tiesiskais pamats – juridiska pienākuma izpilde (Regulas 6. panta 1.daļas (c) punkts).
            4.3.2. Datu apstrādes mērķis – Datu subjekta un JŪSUISTABA.LV savstarpējā saziņa, tostarp, lai atbildētu uz personas iesniegtiem pieteikumiem, iesniegumiem, sūdzībām vai jebkuru kontaktu (t.sk. pa pastu, e-pastu u.c.). Apstrādi veic uz likuma un līguma (darījuma), tostarp pieteiktā jautājuma pamata.

        4.4. Videonovērošana

            4.4.1. JŪSUISTABA.LV biroja telpās Meirānu ielā 5-311, Rīgā veic videonovērošanu.
            4.4.2. Datu apstrādes tiesiskais pamats - JŪSUISTABA.LV leģitīmas intereses (Regulas 6. panta 1. daļas (f) punkts).
            4.4.3. Datu apstrādes mērķis ir noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar objekta aizsardzību, lai nepieļautu un novērstu iespējamos cilvēka veselības, JŪSUISTABA.LV infrastruktūras un darbības apdraudējumus.

        4.5.  Klientu tehniskais atbalsts, mārketings, telefona sarunu ierakstīšana

            4.5.1. Datu apstrādes tiesiskais pamats - līguma, kura viena līgumslēdzēja puse ir Datu subjekts, bet otra līgumslēdzēja puse ir JŪSUISTABA.LV noslēgšanai un izpildei vai pasākumu veikšanai pēc Datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas (Regulas 6. panta 1. daļas (b) punkts), JŪSUISTABA.LV leģitīmas intereses (Regulas 6. panta 1. daļas (f) punkts), Datu subjekta piekrišana (Regulas 6. panta 1.daļas (a) punkts), juridiska pienākuma izpilde (Regulas 6. panta 1.daļas (c) punkts).
            4.5.2. Datu apstrādes mērķis - lai klientam sniegtu kvalitatīvus pakalpojumus un apkalpošanu, JŪSUISTABA.LV apkopo un apstrādā noteiktus Personas datus, kas tiek savākti pirms līguma noslēgšanas vai jau noslēgtā līguma laikā, tehniskā atbalsta nodrošināšana klientiem saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem, apkalpošanas kvalitātes uzlabošana, mārketinga izpētes, telefoniski saņemto sūdzību fiksēšana un administrēšana.

    5. Personas datu saņēmēji

        5.1. Personas datu saņēmēju kategorijas:
            5.1.1. Pārzinis un tā pilnvarotie darbinieki;
            5.1.2. Datu subjekts;
            5.1.3. valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos aktos paredzētos gadījumos.
        5.2.  JŪSUISTABA.LV neizpauž trešajām personām Personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:
            5.2.1. ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju;
            5.2.2. saskaņā ar fiziskas personas skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
            5.2.3. ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā.

    6. Personas datu glabāšanas ilgums

        6.1. JŪSUISTABA.LV glabā un apstrādā datus, kamēr izpildās vismaz viens no šiem kritērijiem:
            6.1.1. ir spēkā starp JŪSUISTABA.LV un Datu subjektu noslēgtais līgums;
            6.1.2. JŪSUISTABA.LV vai Datu subjekts ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var realizēt savas tiesiskās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai uzturēt prasību tiesā);
            6.1.3. JŪSUISTABA.LV ir juridisks pienākums glabāt Personas datus;
            6.1.4. ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgai Personas datu apstrādei, ja nepastāv cits Personas datu apstrādes likumīgs pamats.
        6.2.  Telefonsarunu ieraksti tiek glabāti 3 mēnešus.

    7. Personas datu aizsardzība

        7.1. JŪSUISTABA.LV rūpējas par Personas datu privātumu un aizsardzību, ievēro fizisku personu tiesības uz Personas datu Apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā, izmantojot saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
        7.2. Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/ Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ), izņemot tīmekļvietnes sīkdatnes (skatīt Google privātuma politiku un to, kā tā attiecas uz Google Analytics personas datiem).

    8. Datu subjekta tiesības

        8.1. Saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju par savu Personas datu apstrādi JŪSUISTABA.LV.
        8.2. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem pieprasīt JŪSUISTABA.LV piekļuvi saviem Personas datiem, tos papildināt, labot, dzēst vai ierobežot to apstrādi, tiesības iebilst pret savu Personas datu apstrādi, tajā skaitā iebilst pret Personas datu apstrādi, ko JŪSUISTABA.LV veic, pamatojoties uz tās tiesiskajām interesēm, kā arī tiesības savu uz Personas datu pārnesamību un piekrišanas savu Personas datu apstrādes atsaukšanu.
        8.3. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt:
            8.3.1. rakstveida formā nosūtot pieprasījumu pa pastu uz adresi: Meirānu iela 5-311, Rīga, Latvija, LV-1073;
            8.3.2. elektroniskā pasta veidā, parakstot pieprasījumu ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
        8.4. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību par Personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā, ja uzskata, ka Personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar normatīvajiem aktiem.


Lai uzlabotu mājas lapas darbību, lūdzam Jūs piekrist sīkdatņu (cookies) izmantošanai. Visi sīkdatņu lietošanas nosacījumi ir pieejam šeit.