Preču atgriešanas nosacījumi un garantijas

1. Tiesības atkāpties no Pirkuma līguma
1.1.Tiesības atkāpties no pirkuma līguma:
1.1.1. Pircējam, kurš ir patērētājs, ir tiesības, nenorādot iemeslu, 14 (četrpadsmit) dienu laikā atkāpties no pirkuma līguma, izmantojot atteikuma tiesību, paziņojot par to Pārdevējam Pircējs nevar izmantot šīs tiesības, ja pircējs nav patērētājs, kā arī Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā minētajos gadījumos.
1.1.2. Par atkāpšanos no pirkuma līguma Pircējs JŪSUISTABA.LV paziņo vienā no šiem veidiem: aizpildot atteikuma veidlapas paraugu (atteikuma veidlapu var lejupielādēt šeit) vai, iesniedzot skaidru paziņojumu, kurā paziņo savu lēmumu par atkāpšanos. Paziņojums par atkāpšanos no līguma jāsūta uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , vai uz adresi Meirānu iela 5, ofiss 311, Rīga, LV-1073. Pēc Pircēja paziņojuma saņemšanas JŪSUISTABA.LV nekavējoties nosūta saņemšanas apstiprinājumu un informē Pārdevēju.
1.1.3. 14 (četrpadsmit) dienu termiņš, kas paredzēts atkāpšanās no pirkuma līguma un atteikuma tiesību izmantošanai, tiek skaitīts šādi: a. kad tiek noslēgts pirkuma līgums – no dienas, kad Pircējs vai viņa norādīta persona, izņemot pārvadātāju, saņem pasūtīto preci; b. ja Pircējs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairāk nekā vienu preci un preces tiek piegādātas atsevišķi – no dienas, kad Pircējs vai viņa norādītā persona, izņemot pārvadātāju, saņem pēdējo preci; c. ja prece tiek piegādāta atsevišķās partijās vai pa daļām – no dienas, kad Pircējs vai viņa norādītā persona, izņemot pārvadātāju, saņem pēdējo partiju vai daļu.
1.2. Preču un naudas atdošanas kārtība
1.2.1. Jums preces jānosūta atpakaļ vai jānodod mums JŪSUISTABA.LV , Noliktavā, adrese: Lubānas iela 82, Rīga, LV-1073, iepriekš sazvanoties pa tālruni: + 371 2727 3000, +371-67-660-670, +371-66-102-944, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no šā līguma. Termiņš būs ievērots, ja jūs preces nosūtīsiet atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.
1.2.2. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā patērētājam ir tiesības preci lietot tiktāl, ciktāl tas nepieciešams preces pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā). Izmantojot atteikuma tiesības, patērētājs ir atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto, par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos. Pārdevējam ir tiesības neatmaksāt naudu par precēm, kuras atdotas atpakaļ ar trūkumiem. Pārdevējs nav atbildīgs par sūtījumiem, kurus Pircējs ir nosūtījis nepareizi iepakotus, nepareizi norādot adresi, kā arī, ja sūtījumi ir pazaudēti vai sabojāti transportēšanas laikā.
1.2.3. Ja Pircējs ir iegādājies preču komplektu, viņam ir jāatdod atpakaļ Pārdevējam viss preču komplekts, t. i., Pircējs savas preču atdošanas atpakaļ tiesības var izmantot tikai attiecībā uz visām komplektā esošajām precēm. Ja vismaz viena no komplektā ietilpstošajām precēm neatbilst Noteikumu 1.2.2. punktā noteiktajām prasībām, Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt atpakaļ visu preču komplektu.
1.2.4. Ja Pircējs izmanto atkāpšanās no pirkuma tiesības, nauda viņam tiek atmaksāta 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs ir saņēmis Pircēja paziņojumu, bet, ja Pircējs preci nav nosūtījis atpakaļ Pārdevējam, šajā punktā minēto termiņu sāk skaitīt no datuma, kad Prece ir atdota atpakaļ Pārdevējam.
1.2.5. Pircējam ir jāsedz ar preču atdošanu atpakaļ saistītās tiešās izmaksas. Maksimālās izmaksas varētu būt aptuveni 170,00 eiro.
1.2.6. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu jūs izmantojāt sākotnējam darījumam, ja vien neesat skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi. Jebkurā gadījumā no jums saistībā ar šādu atmaksāšanu netiks iekasēta nekāda maksa.
2. Preču kvalitātes garantija
2.1. Visām Interneta veikalā JŪSUISTABA.LV piedāvātām precēm servisa apkalpošana tiek nodrošināta saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normām un tie ir 24 mēneši no pirkuma saņemšanas brīža.
2.2. Informāciju par garantijas noteikumiem atradīsiet.

3. Pircēja tiesības, ja viņam pārdota vai nodota lietošanā līguma noteikumiem neatbilstoša prece

3.1 Pircējs, kuram pārdota vai nodota lietošanā līguma noteikumiem neatbilstoša prece, ir tiesīgs pieprasīt, lai Pārdevējs veic vienu no šādām darbībām: :

• novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem;
• apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;
• attiecīgi samazina preces cenu;
• atceļ līgumu un atmaksā Pircējam par preci samaksāto naudas summu.

3.2. Vispirms Pircējs ir tiesīgs prasīt, lai Pārdevējs bez atlīdzības novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem, izņemot gadījumu, kad tas nav iespējams vai ir nesamērīgi.

3.3. Preces neatbilstības novēršana vai apmaiņa uzskatāma par nesamērīgu, ja tā rada Pārdevējam izmaksas, kas nav samērīgas ar citu 3.1. punktā minēto alternatīvo līdzekli, ņemot vērā:

• preces vērtību bez neatbilstības;
• neatbilstības nozīmību;
• to, vai alternatīvā līdzekļa izmantošana nerada patērētājam būtiskas neērtības.

3.4. Prece apmaināma vai tās neatbilstība līguma noteikumiem novēršama bez atlīdzības (tajā skaitā bez preces nosūtīšanas, darba, materiālu un citu izmaksu atlīdzināšanas) un saprātīgā termiņā, neradot neērtības Pircējam un ņemot vērā preces raksturu, kā arī paredzamo tās lietošanas nolūku.

3.5. Pircējs ir tiesīgs pieprasīt, lai Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs attiecīgi samazina preces cenu vai atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu, ja Pārdevējs saprātīgā termiņā nav novērsis preces neatbilstību līguma noteikumiem vai nav apmainījis preci pret līguma noteikumiem atbilstošu vai ja minētās darbības veiktas, radot būtiskas neērtības Pircējam. Samazinot cenu vai atceļot līgumu un atmaksājot Pircējam par preci samaksāto naudas summu, var tikt ņemts vērā preces nolietojums vai labums, ko Pircējs guvis, lietojot preci, un par ko līgumslēdzējas puses ir vienojušās.

3.6. Ja preces neatbilstība līguma noteikumiem ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt Pircēja iespējas preci izmantot, Pircējs nevar prasīt, lai Pārdevējs atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu. Preces neatbilstība līguma noteikumiem uzskatāma par maznozīmīgu, ja tā būtiski nepazemina preces pamatfunkciju izpildes kvalitāti vai lietošanas īpašības un to var novērst, neradot vizuāli konstatējamas izmaiņas preces ārējā izskatā.

3.7. Ja preces nepareiza vai nekvalitatīva uzstādīšana ir kļuvusi par iemeslu preces neatbilstībai līguma noteikumiem, bet preci uzstādījis Pārdevējs vai trešā persona saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar Pārdevēju, prece uzskatāma par neatbilstošu līguma noteikumiem un Pircējs ir tiesīgs pieprasīt no Pārdevēja šajā pantā paredzēto prasību izpildi.

3.8. Līguma noteikumiem neatbilstošas lielgabarīta preces un par 10 kilogramiem smagākas preces trūkumu novēršanai, apmaiņai vai līguma atcelšanai nogādā Pārdevējs uz sava rēķina. Ja Pārdevējs atsakās nogādāt preci, Pircējs ir tiesīgs nogādāt preci pats vai ar trešās personas palīdzību, bet uz Pārdevēja vai rēķina.

3.9. Ja preci nogādā Pircējs, Pārdevējam triju darbdienu laikā pēc izdevumus apliecinoša dokumenta saņemšanas jāatlīdzina izdevumi, kas Pircējam radušies sakarā ar preces nogādāšanu.


Lai uzlabotu mājas lapas darbību, lūdzam Jūs piekrist sīkdatņu (cookies) izmantošanai. Visi sīkdatņu lietošanas nosacījumi ir pieejam šeit.